September 2023

รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ รณรงค์ลดการใช้กระดาษชำระ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดอ่างล้างมือ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC รณรงค์ให้พนักงานและผู้ใช้บริการประหยัดทรัพยากร ลดการตัดต้นไม้ ลดโลกร้อน โดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอ่างล้างมือ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานและผู้เข้าใช้บริการหยิบกระดาษเช็ดมืออย่างพอดี 

รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส. ชวนพนักงานทำความสะอาด สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ชวนพนักงานทุกระดับมามีส่วนร่วมในการทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เพราะสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา 

ผสานพลัง ผสานใจ ใส่ใจชาวศรีษะเกษ เยาวชนอาสาสนับสนุนงานซาวสีเกด (Sound of Sisaket) 

โครงการ Teens Next Gen โดยเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จับมือมูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากร สนับสนุนเยาวชนอาสาในงาน ‘Sound of Sisaket (ซาวสีเกด) 2023’ เทศกาลเมืองสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้รู้จักจังหวัดศรีสะเกษให้มากขึ้นผ่านเสียงดนตรี ซึ่งจัดโดย CEA หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีประสบการณ์ผ่านการลงมือทำเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ หากพูดถึงจังหวัดเมืองรองในภาคอีสาน คุณนึกถึงจังหวัดอะไร ? จังหวัดศรีษะเกษเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคน 6 ชาติพันธุ์ คือ ส่วย ลาว เยอ เขมร จีน ไทย ทำให้มีความโดดเด่นทางด้านดนตรีและศิลปะที่ไม่เหมือนใคร  งานซาวสีเกด (Sound of Sisaket) 2023 จะทำให้เห็นถึงความสวยงามของเมืองที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สัมผัสวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนและรับฟังเสียง ‘ดนตรี’ โดยนำเอารูปแบบมาจากเครื่องดนตรีโบราณ และเครื่องเล่นดนตรีประยุกต์ ที่เมืองศรีสะเกษจะร่วมกันบรรเลงให้เมืองได้พัฒนาไปด้วยความสร้างสรรค์โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในศรีสะเกษได้กล้าคิด กล้าทำ ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก โดยในครั้งนี้โครงการ Teens Next …

ผสานพลัง ผสานใจ ใส่ใจชาวศรีษะเกษ เยาวชนอาสาสนับสนุนงานซาวสีเกด (Sound of Sisaket)  Read More »