November 2023

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน จัดกิจกรรมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดกิจกรรมเดินขบวนประชาสัมพันธ์โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ซึ่งเป็นโครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมีการเดินให้ความรู้พนักงานในเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกถังแต่ละประเภท รวมถึงมีการจัดอบรมให้กับแม่บ้านซึ่งเป็นพนักงานภายนอก (Outsource) ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทั่วไปที่ต้องไปจบที่หลุมฝังกลบ เพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิลและหาทางไปต่อให้กับขยะเหล่านั้น  โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ได้เข้าร่วมโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน ตั้งแต่ปี 2565 และยังคงมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการจัดการขยะที่ถูกต้องให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับมูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากรมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนผู้ชนะจากโครงการ Next Gen Star

นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกับมูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากร มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี  ผู้ชนะจากโครงการ Next Gen Star มูลค่า 5,000 บาท จากการนำเปลือกสับปะรดห้วยมุ่นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดสูงสุด และสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคนในชุมชน ทั้งนี้โครงการ Next Gen Star เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ พงษ์ศักดิ์วิทยากร และเครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการสนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีประสบการณ์ผ่านการลงมือทำจริงโดยพัฒนาทั้งด้านความรู้และโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ