December 2023

โรงพยาบาลพิษณุเวชได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566 (HUMAN RIGHTS AWARDS 2023)

วันที่ 22 กันยายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 (Human Rights Award 2023) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับดี โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลฯ และเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัลในปีนี้ แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยโรงพยาบาลพิษณุเวช มีแผนเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ภายในเครือ พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ จากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของเครือพริ้นซ์ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง สิทธิพนักงาน สิทธิคู่ค้า/ผู้รับเหมา สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสิทธิของลูกค้า พบว่าประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงต่ำหรือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่มีประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ โดยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทางองค์กรได้มีการวางแผนควบคุมความเสี่ยง เป็นต้นว่า ความเสี่ยงในหมวดสิทธิพนักงาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน …

โรงพยาบาลพิษณุเวชได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566 (HUMAN RIGHTS AWARDS 2023) Read More »

PRINC ให้ความสำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) และโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ให้ความสำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการทำให้การบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ (LTIFR- Loss Time Injury Frequency Rate = 0) และเป้าหมายอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำ FMS (Facility Management Service) round เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง  ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลในเครือหลายแห่ง ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน อันได้แก่ 1. รางวัล ” การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2566 (Zero Accident Campaign) ” – โรงพยาบาลพิษณุเวช (รางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลทินั่ม), โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ 2. รางวัล ” สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช (รางวัลเกียรติยศระดับเพชร ปีที่ 8), โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ 3. รางวัลประกาศเกียรติคุณ …

PRINC ให้ความสำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน Read More »

“ขยะล่องหนได้ ถ้าเราแยกและหาทางไปเกิดใหม่ให้น้อง”

จากความพยายามของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในการจัดการขยะของเสียจากการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งมักถูกมองว่าขยะจากธุรกิจนี้เป็นขยะติดเชื้อ เอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้ ทั้งที่ในความเป็นจริง หากมีการ แยกขยะที่ดี จะพบว่ามีขยะรีไซเคิลในกระบวนการแฝงอยู่มากมายโรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิจึงได้เริ่มจับมือกับพันธมิตรเครือ SCG โดย SCGC  SCGP และ Wake Up Waste เพื่อรับขยะรีไซเคิลทั้งประเภทกระดาษและพลาสติก อันได้แก่ ถุงน้ำเกลือ แกลลอนน้ำยาล้างไต สายน้ำเกลือ ขวดน้ำ เป็นต้น ไปเพื่อแปรรูปและนำกลับมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยทางเครือ SCG สะสมแต้มขยะไว้ให้ทางโรงพยาบาลใช้แลกของกลับไปได้ ปี 2565 – นำส่งขยะรีไซเคิลทั้งหมด 19,570.80 กิโลกรัม แต้มขยะสามารถแลกกระดาษ A4 รีไซเคิลกลับมาใช้งานได้จำนวนกว่า 220 รีม มูลค่าประมาณ 25,000 บาท ปี 2566  (ข้อมูลเดือน ม.ค.- ต.ค.) – นำส่งขยะรีไซเคิลทั้งหมด 56,107.7 กิโลกรัม แต้มขยะส่วนหนึ่งจากช่วงครึ่งปีแรก สามารถแลกเป็นเซตโต๊ะเก้าอี้จากกระดาษรีไซเคิล และเก้าอี้ที่ผลิตจากถุงนมโรงเรียนจำนวน 750 ถุง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,000 บาท โดยจะนำมาตั้งเป็น …

“ขยะล่องหนได้ ถ้าเราแยกและหาทางไปเกิดใหม่ให้น้อง” Read More »