“ขยะล่องหนได้ ถ้าเราแยกและหาทางไปเกิดใหม่ให้น้อง”

Share Post:

“ขยะล่องหนได้ ถ้าเราแยกและหาทางไปเกิดใหม่ให้น้อง”

จากความพยายามของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในการจัดการขยะของเสียจากการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งมักถูกมองว่าขยะจากธุรกิจนี้
เป็นขยะติดเชื้อ เอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้ ทั้งที่ในความเป็นจริง หากมีการ แยกขยะที่ดี จะพบว่ามีขยะรีไซเคิลในกระบวนการแฝงอยู่มากมาย
โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิจึงได้เริ่มจับมือกับพันธมิตรเครือ SCG โดย SCGC  SCGP และ Wake Up Waste เพื่อรับขยะรีไซเคิลทั้งประเภทกระดาษและพลาสติก อันได้แก่ ถุงน้ำเกลือ แกลลอนน้ำยาล้างไต สายน้ำเกลือ ขวดน้ำ เป็นต้น ไปเพื่อแปรรูปและนำกลับมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ
โดยทางเครือ SCG สะสมแต้มขยะไว้ให้ทางโรงพยาบาลใช้แลกของกลับไปได้

ปี 2565 – นำส่งขยะรีไซเคิลทั้งหมด 19,570.80 กิโลกรัม แต้มขยะสามารถแลกกระดาษ A4 รีไซเคิลกลับมาใช้งานได้จำนวนกว่า 220 รีม
มูลค่าประมาณ 25,000 บาท

ปี 2566  (ข้อมูลเดือน ม.ค.- ต.ค.) – นำส่งขยะรีไซเคิลทั้งหมด 56,107.7 กิโลกรัม แต้มขยะส่วนหนึ่งจากช่วงครึ่งปีแรก สามารถแลกเป็นเซตโต๊ะเก้าอี้
จากกระดาษรีไซเคิล และเก้าอี้ที่ผลิตจากถุงนมโรงเรียนจำนวน 750 ถุง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,000 บาท โดยจะนำมาตั้งเป็น Green Space
ภายในโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ซึ่งผู้รับบริการและพนักงานสามารถนั่งพักผ่อนได้

เก้าอี-01_0

นับเป็นโครงการที่กระตุ้นให้เกิดการจัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงการหาที่ไปปลายทาง รวมถึงให้ขยะได้วนกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
โรงพยาบาล (Circular Economy) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทั้งยังได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้พนักงาน
ได้เห็นคุณค่าของการร่วมกันแยกขยะแบบเป็นรูปธรรมจับต้องได้

โครงการนี้ เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ Sustainable Development Goals (SGDs) ข้อ 12 Responsible Consumption and Production,
ข้อ 13 Climate Action, และข้อ 17 Partnerships for the Goals