โรงพยาบาลพิษณุเวชได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566 (HUMAN RIGHTS AWARDS 2023)

Share Post:

โรงพยาบาลพิษณุเวชได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566 (HUMAN RIGHTS AWARDS 2023)

วันที่ 22 กันยายน 2566 – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 (Human Rights Award 2023) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับดี โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลฯ และเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัลในปีนี้ แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยโรงพยาบาลพิษณุเวช มีแผนเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ภายในเครือ พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ จากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของเครือพริ้นซ์ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง สิทธิพนักงาน สิทธิคู่ค้า/ผู้รับเหมา สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสิทธิของลูกค้า พบว่าประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงต่ำหรือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่มีประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ โดยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทางองค์กรได้มีการวางแผนควบคุมความเสี่ยง เป็นต้นว่า ความเสี่ยงในหมวดสิทธิพนักงาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อวางแผน กำกับ ติดตาม และพัฒนา ให้มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน