แม้ว่าเส้นใยจะคนละประเภท แต่หากนํามาถักทอสานร่วมกันแล้ว ย่อมได้ผ้าผืนใหม่ขึ้นมา เปรียบเหมือนการได้พบเจอคนหลากหลายประเภท ได้ทําความรู้จัก ได้เข้าใจ และได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกัน

ผ ส า น หนึ่งเดียว

โครงการ "ผ ส า น" โดยโรงพยาบาลในเครือ
Principal Healthcare

S__124911647

ผสาน "รักษ์"

ผสาน การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและ
สร้างผลกระทบเชิงบวก

DSC_4698.jpg

ผสาน "ใจ"

ผสานงานสู่ชุมชน ผสานคนสู่บ้านเกิด 
ผสานของดีจากชุมชนสู่มือผู้บริโภค
สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างการต่อยอด
คุณค่าของจากชุมชนแบบไม่รู้จบ

photo_psuv_1 copy

ผสาน "ธรรม"

ผสาน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินองค์กร
เพื่อให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน

เรื่องราวของผสาน

“เราไม่สามารถเติบโตได้เพียงลำพัง เพราะนั่นคือการเติบโตแบบไม่ยั่งยืน”

เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์นั้นมีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน ทั้งคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาล

เนื่องด้วยปณิธานอันแรงกล้าของ อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ผู้ก่อตั้งเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์นั้น มีความหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้คนไทยจะสามารถเข้าถึงสาธารณะสุขที่ดีได้ และในขณะเดียวกันก็ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ อีกด้วย

ดังนั้นหากต้องการจะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน เราจำเป็นต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา นอกจากพัฒนาเมืองให้เจริญ พัฒนาสาธารณะสุขให้เข้าถึงได้ ส่วนสำคัญคือการพัฒนาจิตใจของคน ให้มีความเป็นผู้ให้ เพื่อจะได้ให้สิ่งเหล่านี้ถูกสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน

0
+
การจ้างงานในชุมชน
0
+
ชุมชนที่เข้าถึง สาธารณะสุขที่ได้มาตรฐาน
0
+
จังหวัดที่เข้าถึง
0
+
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ผสาน "รักษ์"

” พริ้นซ์ ” ให้ความสำคัญในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
โดยยึดหลักความปลอดภัย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน
(สอดคล้องกับ UN SDG 6: Clean Water and Sanitation, SDG 7: Affordable and Clean Energy,
SDG 11: Sustainable Cities and Communities, SDG 12: Responsible Consumption and Production,
และ SDG 13: Climate Action)

เราสร้างคุณค่าและคุณภาพ โดยมุ่งพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
(สอดคล้องกับ UN SDG 12: Responsible Consumption and Production, และ SDG 13: Climate Action)

ผสาน " ใจ "

” พริ้นซ์ ” สร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
โดยขยายขอบเขตการให้บริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมไปยังเมืองรอง
หรือพื้นที่ที่บริการด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่
(สอดคล้องกับ UN SDG3: Good Health and Well Being)

เราเคารพ ให้ความสำคัญในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในความเสมอภาพ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งเสริมฝึกอบรมเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะ
สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร และสนับสนุนการศึกษาของบุตรพนักงาน เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
(สอดคล้องกับ UN SDG 4: Quality Education, SDG 5: Gender Equality, และ SDG 8: Decent Work and Economic Growth)

มุ่งเน้นโครงการพริ้นซ์ผสาน ผสานงานสู่ชุมชน ผสานคนสู่บ้านเกิด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานท้องถิ่น การใช้ผู้ประกอบการท้องถิ่น และการผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ามาในบริบทต่าง ๆ ของกิจการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
เพื่อสังคมภายในและภายนอกองค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจและกิจกรรมขององค์กร
(สอดคล้องกับ UN SDG 8: Decent Work and Economic Growth และ SDG 11: Sustainable Cities and Communities)

ผสาน " ธรรม "

” พริ้นซ์ “สร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจด้วยความโปร่งใส
มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมองค์กรที่คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
มีการบริหารจัดการ ดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม
ส่งเสริมการค้าอย่างเสรีไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
(สอดคล้องกับ UN SDG 16: Peace Justice and Strong Institution)

เราสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งพิจารณาหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมที่สร้างเสริมมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจร่วมกัน
(สอดคล้องกับ UN SDG 17: Partnership for the Goals)

พันธมิตรของเรา